Klinisch Onderzoeks Programma

Doel

Het vergroten van de kennis en het evalueren van de effecten van bestaande en nieuwe therapieën bij brandwondpatienten.

Achtergrond

Het klinische onderzoeksprogramma is een van de vier originele programma’s van de VSBN. Het onderzoek is op te delen in verschillende lijnen. Het eerstelijns onderzoek richt zich op het ontwikkelen en evalueren van behandel methoden. Om de wondgenezing te verbeteren en de kwaliteit van de brandwondenzorg te vergroten, dienen we onze kennis op dit gebied te vergroten en bestaande en nieuwe therapieën te evalueren. Door het ontbreken van een goede onderbouwing voor de huidige behandelmethodes is het opzetten van klinische trials een van de speerpunten.

Ontwikkeling en evaluatie van behandelmethodes 

Sinds de start van dit programma zijn er vier gerandomiseerde gecontroleerde studies uitgevoerd in de drie Nederlandse brandwondencentra. Deze multi-centre trials waren gericht op gelaatsverbrandingen, toepassing van kunsthuid, toepassen van gekweekte keratinocyten en skin stretching (oprekken van de huid). Alle studies waren gericht op het verbeteren van de uiteindelijke wondgenezing en hadden meetbare uitkomst parameters.
De meeste trials zijn behalve multi-centre ook multi disciplinair. De klinische trials bieden ook de mogelijkheid om andere onderzoeksvragen te beantwoorden. Hier zijn vaak één of meerdere andere onderzoeksprogramma’s bij betrokken.
Voor de komende jaren zal het onderzoek zich meer gaan richten op tissue engineering (kunsthuid), mechanische stress, rehabilitatie en eerste beoordeling en de planning van de behandeling van brandwonden.

Ontwikkeling en evualatie van instrumenten voor uitkomstbepaling en diagnose

Om de uitkomsten van b.v. functionele gevolgen, goed te beschrijven wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen die zijn opgesteld door het International Classification of Functioning, disabilities and health (ICF, WHO Geneva 2001).
Deze aanpak kenmerkt zich door het gebruik van veelzijdige meetmethodes en draagt bij aan de verbetering van behandelstrategieën.
In de loop der jaren is er een breed scala aan instrumenten  beschikbaar gekomen om de uitkomsten van behandeling mee te bepalen, deze vodoen alle aan de richtlijnen van de ICF. De meeste van deze instrumenten zijn getest of ontwikkeld door de VSBN, of in de jaren voor de oprichting van de VSBN.
De komende periode zal de focus liggen op het meten van het reliëf van littekens, jeuk en activiteit van het litteken bij kinderen.

Er is al geruime tijd interesse over het gebruik van het Laser-Doppler systeem voor het bepalen van de diepte van brandwonden. De laatste ontwikkelingen op dit gebied is onze samenwerking met de Biomedicals Optic Group ven Universiteit Twente. Deze groep is sinds 2005 bezig met de ontwikkeling van de TOPcam (Twentse Optical Perfusion camera), gebaseerd op een CMOS imaging array. De eerste klinische testen met het eerste prototype waren erg succesvol en de testen met het tweede prototype staan gepland voor het najaar van 2009.

Lopende Projecten:

Jeuk bij brandwonden
Fysieke ontwikkeling van kinderen en adolescenten met brandwonden
Toepasbaarheid van perforator lappen voor litteken reconstructies

Samenwerking

– Laboratory of Infectious diseases, Groningen
– Centre for Rehabilitation, University Medical Centre, Groningen
– Biophysical Engineering, BioMedical Technology Institute, University Twente
– VUmc, Amsterdam
– Dept. Electron Microscopy, Academic Medical Centre, Amsterdam
– Dept. Internal Medicine, Martini Hospital, Groningen
– Uniform Data System for Medical Rehabilitation, Amherst, USA